+421 (0) 52 789 789 1

Distributor kamerových a zabezpečovacích systémů

Obchodné podmienky spoločnosti
GEMTECH, s.r.o. platné od 04.04.2016

1. Všeobecné ustanovenia.

Predávajúci: GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, 058 01 Poprad
IČO: 36712868, DIČ: 2022294362, IČ DPH: SK2022294362
zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, zložka č. 18098/P
Tel.: 052 / 789 7891-2, e-mail:
info@gemtech.eu, http://www.gemtech.eu

Kupujúci: Registrovaný spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi kupujúcim a predávajúcim vo vzťahu ku všetkému tovaru alebo službám prezentovanými v internetovom obchode "e-shope" predávajúceho.


2. Registrácia kupujúceho.

Nákup tovaru u predávajúceho môžu uskutočniť iba registrované právnické a fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Registráciou kupujúceho a objednaním tovaru alebo služieb sa uzatvára obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa bodu 3.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba konajúca iba pre osobné účely mimo obchodu, služieb, predaja a nekoná v rámci podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi.

 
Podnikateľom je osoba ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, prípadne podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, či už konajúca osobne alebo v zastúpení prostredníctvom iných osôb v mene spoločnosti.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Pred prvým nákupom je kupujúci povinný sa zaregistrovať u predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára a poskytnúť všetky požadované informácie potrebné pre vystavenie platného účtovného dokladu za predávaný tovar. Prístup k účtu kupujúceho a informáciám o objednávkach v rámci obchodného systému predávajúceho je chránený prístupovým menom a heslom, ktoré si zadá kupujúci pri prvej registrácii. Kupujúci sa zaväzuje že bude citlivo chrániť prihlasovacie údaje k svojmu účtu a neposkytne ich tretím osobám. V prípade straty alebo podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je kupujúci povinný upozorniť na danú skutočnosť predávajúceho, ktorý zabezpečí zablokovanie účtu kupujúceho a poskytne mu možnosť opätovnej registrácie.


Všetky uložené údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru alebo kontrolných orgánov). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a  platnými právnymi predpismi SR. Registrovaný kupujúci súhlasí s VOP predávajúceho a poskytuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.3. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy


Opisy výrobkov v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky na strane predávajúceho ale iba slúžia pre účely predloženia záväznej ponuky kupujúcim. Kupujúci môže predložiť ponuku prostredníctvom objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode (e-shope) a to v zmysle nasledujúcich ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

Potom čo kupujúci umiestni vybraný tovar alebo služby do virtuálneho košíka, zvolí si spôsob dopravy a druh platby, prechádza objednávacím procesom a kliknutím na tlačidlo ukončujúce objednávací proces, kupujúci odošle záväznú ponuku s ohľadom na tovar alebo služby obsiahnuté vo virtuálnom košíku. Kupujúci je zároveň oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane platnej DPH a cien za dopravu a spôsob platby tohto tovaru (účtovanú Predávajúcim alebo prepravnou spoločnosťou). Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť si skontrolovať zadané údaje prípadne ich zmeniť. Kupujúci má možnosť pomocou tlačidla „Späť“ vrátiť do predošlých krokov v rámci objednávacieho procesu a vykonať príslušné zmeny.


Kupujúci môže predložiť ponuku predávajúcemu aj prostredníctvom telefónu, e-mailom alebo poštou, pričom musí obsahovať všetky údaje objednávkového formulára. Informácie o možnostiach objednania tovaru si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho alebo na tomto odkaze


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email ktorý zadal pri registrácii, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP, reklamačného poriadku predávajúceho a ďalších dokumentov. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak sú predmetom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát v elektronickej komunikácii predávajúci nenesie zodpovednosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby kupujúcemu v zmysle objednávky a kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Uzavretá zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nebude sprístupnená tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje.


Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou produktov ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú práva na používanie obchodných názvov, registrovaných značiek, firemných lôg a patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak to nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak osobitnou zmluvou. Taktiež berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k predávajúcemu porušovala dobré mravy, prípadne keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, ak po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických a objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.4. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

4.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote predávajúcemu odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho alebo na tomto odkaze. (odkaz na formulár)

Vyplnený formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať v lehote do 14 dní na uvedené adresy prevádzok predávajúceho a to listom alebo e-mailom na adresu: info@gemtech.eu

Prevádzky: GEMTECH, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, telefón: 052/7897891
GEMTECH, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, telefón: 02/44632557

4.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu na základe vzájomnej dohody ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Kupujúci berú na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované bonusy alebo dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté bonusy alebo dary. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
5. Dodacie podmienky

5.1 Doprava a doručenie

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní e-shopu je len orientačný a môže nastať predĺženie dodacej doby na vybrané druhy tovaru ak si to príprava, výroba alebo iné okolnosti vyžadujú.


Kupujúci je povinný pri objednávke vybrať spôsob dodania tovaru, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v čase vyhotovenia objednávky. Predávajúci a kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.


Ak kupujúci neprevezme tovar v takto určenom mieste a čase, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo prevádzky predávajúceho ako aj súvisiace náklady spojené so skladovaním tovaru. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

 • osobný odber na prevádzkach

 • zasielanie prepravnými službami


Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky ktorá už bola uhradená a kupujúci bol informovaný o pripravenosti tovaru k odberu, môže predávajúci alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia identifikačných dokladov môže predávajúci alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar osobne v odbernej lehote 7 pracovných dní alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej prevádzke predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín danej prevádzky.


5.2 Náklady na dopravu

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Náklady na dopravu závisia od hmotnosti objednaného tovaru a od počtu balíkov z ktorých sa zásielka skladá.

K cene zasielaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu a expedíciu tovaru podľa hmotnosti zásielky a druhu prepravnej spoločnosti zvolenej kupujúcim. Pri dodaní tovaru na dobierku, sa účtuje príplatok podľa aktuálnej sadzby uvedenej na stránke predávajúceho. Pri objednávke tovaru nad 300,- € bez DPH, je tovar expedovaný na náklady predávajúceho so štandardným doručením v priebehu nasledujúceho pracovného dňa. Ak kupujúci požaduje prednostné alebo sobotné doručenie zásielky, bude ku každej zásielke účtovaná cena za dopravu podľa hmotnosti zásielky a druhu prepravnej spoločnosti.


Informácie o možnostiach a cenách dopravy a doručení objednaného tovaru, si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho alebo na tomto odkaze6. Prebranie tovaru a vlastnícke práva.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka neúplná, viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode“ na danej zásielke. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@gemtech.eu Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Elektronické diela je oprávnený používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po úplnej úhrade fakturovanej ceny za dodaný tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt predávajúceho. Bez úplného uhradenia kúpnej ceny nesmie kupujúci poskytnúť tovar tretím osobám.


7. Ceny.

Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktov sú zmluvné. Pri objednávkach kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodujúca cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodujúca cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane platnej DPH. Cena za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté poplatky za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s kupujúcim.


Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho upozornenia. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom napr. „Akcia“ alebo „Výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo do konca akcie alebo vydania novej akcie. Zľavy a akciové ponuky nie je možné vzájomne kombinovať pokiaľ to nie je uvedené inak.


Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie finančných záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie ceny za produkty a služby v termíne splatnosti vystavenej faktúry (platí pre podnikateľov). V prípade neuhradenia fakturovanej ceny kupujúcim - podnikateľom, má predávajúci nárok na úrok z omeškania z neuhradenej čiastky a uhradenie všetkých nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa platných zákonov a zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť dodávku tovaru kupujúcemu v prípade nesplnenia predošlých záväzkov alebo pri dlhodobom meškaní úhrad.


8. Platobné podmienky.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom na účet,

 2. platba cez internetové rozhranie banky platobnou kartou on-line,

 3. platba cez internetový účet PayPal,

 4. platba na dobierku pri doručení tovaru prepravcom,

 5. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

 6. na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj uvedených na webovej stránke predávajúceho resp. na stránke poskytovateľa),

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Informácie o spôsoboch platby za objednaný tovaru, si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho alebo na tomto odkaze


9. Záručné a reklamačné podmienky.

Záručné podmienky na tovar sa riadia „Reklamačným poriadkom“ predávajúceho a platnými právnymi predpismi ktorý si si kupujúci môže stiahnuť zo stránky predávajúceho alebo na tomto odkaze. (odkaz na Reklamačný poriadok)

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu minimálne v trvaní 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže predávajúci poskytovať predĺženú záruku garantovanú výrobcom alebo dodávateľom.


Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pričom ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra). Na všetky dodávané výrobky poskytuje predávajúci bezplatný servis v rámci záručnej doby ako aj platený servis po skončení záručnej doby. Servisné podmienky a cena opravy sa riadia príslušnými servisnými podmienkami spoločnosti GEMTECH, s.r.o.


Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku chyba spôsobujúca zníženú funkčnosť alebo jeho nefunkčnosť, bude pri splnení reklamačných podmienok poškodený výrobok (alebo jeho časť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka sa vzťahuje na prípadné chyby na výrobkoch vzniknuté pri primeranom používaní výrobku podľa návodu na obsluhu v rámci záručnej doby.


Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.


V prípade doručenia poškodeného alebo nefunkčného tovaru, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí alebo bezplatné zaslanie nového tovaru.


Reklamovať je možné len produkty zakúpené a zaplatené u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu spolu s vyplneným reklamačným protokolom zverejneným na stránke predávajúceho.


Predávajúci vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania o čom bude kupujúceho informovať. V prípade oprávnenej reklamácie bude opravený alebo nový výrobok zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho.


Alternatívne riešenie sporu


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.


Zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike alebo v  inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci.

Postup pri alternatívnom riešení sporu nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vzor formulára s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete na tomto odkaze.


10. Prevádzková doba.

Objednávky je možné realizovať nasledovne:

 1. Cez internetový obchod "e-shop" predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni

 2. Zaslaním e-mailu na objednavky@gemtech.eu : 24 hodín denne, 7 dní v týždni

 3. Telefonicky v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00.


Prevádzky: GEMTECH, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, telefón: 052/7897891
GEMTECH, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, telefón: 02/44632557


O prevádzkovej dobe počas dní pripadajúcich na štátne sviatky alebo iných zmenách, budú zákazníci informovaní na internetovej stránke www.gemtech.eu


11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností a výkonu obchodnej činnosti predávajúceho a marketingových aktivít a to na dobu, počas ktorej bude predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako predávajúcemu s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou tovaru či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov proti zneužitiu a postupuje tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života kupujúceho.

Kupujúci má právo od predávajúceho požadovať informácie o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a predávajúci je povinný mu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. V takom prípade má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s príslušným spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach predávajúceho.12. Recyklácia elektrozariadení a batérií

Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii v rámci kolektívneho systému pre nakladanie s odpadom z elektrických zariadení. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie ktoré bolo zakúpené u predávajúceho na mieste na to určenom predávajúcim. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

Upozornenie k likvidácii batérií:

Batérie obsahujú cenné suroviny, ktoré sú síce škodlivé pre životné prostredie, ale môžu byť recyklované. Staré batérie by sa preto nemali vyhadzovať do domového odpadu ale musia sa likvidovať osobitne. Distribútori sú zo zákona povinný prijať späť staré použité batérie a spotrebitelia sú povinný ich odovzdať na príslušné zberné miesto.

Batérie určené na likvidáciu sú označené preškrtnutým symbolom smetného koša ktorý je uvedený na obale.

Pod symbolom koša je uvedená príslušná chemická značka znečisťujúcej látky.

Pb = olovo
Cd = cadmium
Hg = ortuť


Použité batérie z produktov zakúpených u nás nám môžete vrátiť pre ich správnu likvidáciu.


Životné prostredie a GEMTECH s.r.o. Vám ďakujú.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi plne súhlasí.


Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.


Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 04.04.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
V Poprade, dňa 04.04.2016 GEMTECH, s.r.o.

GEMTECH, s.r.o., Tel: +421 52 789 789 1, e-mail: info@gemtech.eu, http://www.gemtech.eu